Medezeggenschapsraad

Introductie

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. Kwaliteitsbevordering wordt nagestreefd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.

Correspondentieadres

MR Kindcentrum Baeks Kompas
Op de Windhaspel 4, 6191 LC Beek
T: 046 4280500
e: mr.baekskompas@kindante.nl

Leden van de MR

De medenzeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit vijf personeelsleden en vijf ouderleden.

De leden van de MR zijn:

Naam Functie
Mw. Inge Matthijs (voorzitter)
ouder
Mw. Inge Janssen
ouder
Dhr. Rob Janssen
ouder
Mw. Klaasje Hendriks
ouder
Mw. Yvonne Eggen
ouder
Mw. Karin Conings
personeel
Mw. Karin Conings
personeel
Mw. Brigit Stoffels
personeel
Mw. Yvette Mennens
personeel
Dhr. Wouter van Noort
personeel
Dhr. Maurice Prop
personeel

Documenten van de MR

Zoeken

Zoeken

Sorteren

Sorteren
Er zijn op dit moment geen documenten om weer te geven

Bevoegdheden

In de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (dd. 1 januari 2007) is beschreven welke bevoegdheden de MR heeft. Deze zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Algemene bevoegdheden

 • Het recht op informatie: dit houdt in dat het bestuur aan de MR alle inlichtingen, die de MR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak, tijdig verstrekt.
 • Het recht op overleg: de MR heeft recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan) over alle zaken die de school betreffen.
 • Initiatiefrecht: dit houdt in dat de MR zelf over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bestuur kan doen en standpunten hierover duidelijk kan maken.

Bijzondere bevoegdheden

 • Instemmingsrecht: het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bestuur vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het schoolbestuur kan
  zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het
  besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

In de WMS staat beschreven dat de voltallige MR onder meer advies moet worden gevraagd omtrent de navolgende aangelegenheden:

 • a. verandering onderwijskundige doelstellingen
 • b. vaststelling/wijziging schoolplan/leerplan/zorgplan
 • c. vaststelling/wijziging schoolreglement
 • d. vaststelling/wijziging beleid met betrekking ondersteunende activiteiten ouders
 • e. vaststelling/wijziging regels op gebied veiligheid/gezondheid/welzijn
 • f. aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen vanuit bevoegd gezag
 • g. vaststelling/wijziging klachtenregeling
 • h. overdracht/fusie school

Adviesrecht: bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bestuur advies moet vragen aan de MR. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. . Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. In de WMS staat beschreven dat de voltallige MR onder meer advies moet worden gevraagd omtrent de navolgende aangelegenheden:

 • a. vaststelling/wijziging hoofdlijnen meerjarig financieel beleid
 • b. beëindiging/inkrimping/uitbreiding werkzaamheden school
 • c. aangaan/verbreken/wijzigen duurzame samenwerking met andere instelling
 • d. deelnemen/beëindigen onderwijskundig project of experiment
 • e. vaststelling/wijziging beleid mbt organisatie school
 • f. aanstelling/ontslag schoolleiding
 • g. vaststelling/wijziging concrete taakverdeling binnen scholleiding
 • h. vaststelling/wijzigen beleid mbt toelaten/verwijderen leerlingen
 • i. regeling vakantie
 • j. nieuwbouw of verbouwing school
 • k. vaststelling/wijziging beleid mbt onderhoud school
 • l. vaststelling/wijziging beleid naschoolse opvang

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. En dat de oudergeleding instemmingbevoegdheid heeft over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang  (overblijven).

Wat is het verschil tussen MR en de oudervereniging?

In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders; in de oudervereniging zitten alleen ouders. De oudervereniging is een vereniging van ouders. De oudervereniging organiseert daadwerkelijk activiteiten; vaak samen met school. De MR richt zich voornamelijk op het beleid van school. De MR is de “formele” gesprekspartner van school die wettelijk is ingesteld. Wettelijk gezien heeft de oudervereniging alleen een adviesrecht richting de MR; de MR heeft een wettelijk bevoegdheid; de oudervereniging niet.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Kennismaken